Children Clothes Wholesale Market: Guangzhou Zhongshan Ba Lu Business Guide

Guangzhou Zhongshan Ba Lu, a street of long-standing. Nowadays, it has become familiar with the children’s clothing wholesale market. Zhongshan Balu Children’s Clothing Wholesale Market is the earliest market of children’s clothes for wholesale in China. In the early 1980s, Nantian Children’s Clothing Trade Market settled at Zhongshan Ba Lu, leading the history of the … Read more